“Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja.” (Albert Einstein)

Szakképzés átstrukturálása a munkaerő-piaci igények szerint.

Szakképzés átstrukturálása a munkaerő-piaci igények szerint, a szükséges profiltisztítás végrehajtása, a technikusi és szakiskolai képzés fejlesztése

A megye területén élő főként hátrányos helyzetű, alacsony iskolai végzettséggel rendelkező, tartósan inaktív társadalmi csoportok egy része számára az elsődleges munkaerő-piac jelenleg nem tud megfelelő munkát biztosítani. Részben azért, mert olyan térségben élnek, ahol nincs elegendő munkahely, mert munkaerőként való alkalmazásukhoz az elhelyezkedés ösztönzése mellett egyénre szabott segítségnyújtásra, szociális munkára, kulcskompetenciák fejlesztésére, az általános és szakképzéshez való hozzáférésre, a legalapvetőbb problémák megoldására van szükség.

Az iskolarendszerű szakképzés gyenge pontja, hogy nem tud jól alkalmazkodni a munkaerő-piac gyorsan változó igényeihez. A szakképzésben a szakképzők és a termelő vállalatok, vállalkozások közötti együttműködés alacsony szintű. A megyében ráadásul a demográfiai viszonyok miatt csökken a nappali tagozatos hallgatók száma, ezért egyre nagyobb szerephez jut a felnőttképzés, melyben nemcsak az iskolából kikerült, kimaradt emberek, munkanélküliek, de az idősek, fogyatékkal élők és a megváltozott munkaképességű emberek is egyaránt részt tudnak venni.

A felnőttképzésnek rugalmasan kell követnie a szakképzés átalakulását. Az ipari, mezőgazdasági szakmák többségének alacsony a presztízse, a kétkezi munka leértékelődött, egyes ágazatokban szakmunkáshiány alakult ki, s ez sajnos oda vezetett, hogy a fiatalok a megyén kívül, illetve Nyugat-Európában (szakképzettséget nem igénylő) munkába álltak, elhagyva lakóhelyüket, hazájukat, mert jövedelmük a külhonban lényegesen magasabb a hazainál, vagy olyan szakképesítést szereztek, ami nem a munkaerő-piac által igényelt.

A Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság által jóváhagyott szakképzési fejlesztési koncepció, illetve a Heves Megyei Kormányhivatal gondozásában elkészült Szakképzési Tervben leírtak megvalósításához igazodva a több, mint 10 éves szakmai múltjával a térség egyik legmeghatározóbb szak- és felnőtt képzője minőségi oktatásával, szakmaiságával egyaránt az ˝IOSZIA”Duális Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény az elmúlt években létrehozta duális szakképzési modelljét, programját, mely a Duális Szak és Felnőttképzési Akadémia nevet kapta

Heves megyében az a felismerés vezetett a programja kialakításához, hogy belátta, elfogadta és megértette a térségben élő emberek problémáit.

Célcsoport: a leginkább hátrányos helyzetben lévők – akiknek szakképzésük hiányos, szakmai tudásuk kiaknázatlan, szakmai műveltségük szegényes, elhelyezkedési gondokkal, mentális és értékrendi problémákkal, szocializációs hiányokkal küzdenek, a migráción gondolkodnak. A mikro- és a makro-társadalom kapcsolódása nagyon gyenge.

Fentieken túlmenően a régió szakembereinek továbbképzésével korszerű módszereket nyújtanak annak érdekében, hogy eddig megélt frusztráltságukból kilépve versenyképes és stabil tudást, elismertséget érjenek el, magas szintű szakmai fejlesztés mellett a szakma „művészetét” sajátítsák el. Ez alkalmat ad arra, hogy a vállalatoknál, üzemekben dolgozó szakemberek elismert tudásának kiaknázásával – tudásuk átadásával támogassák a felnövekvő, illetve új generációt egyaránt. Az itt élő és ide érkező fiatalok képzésével – mely a munkaerő-piaci szükségleteket maximálisan kielégíti – vonzóbbá tegyék a térséget, a letelepedésüket segítsék. Céljuk a humán erőforrás megtartása, kapacitásának kiaknázása és helyzetbe hozása. A piacképes tudást átadva a munkavállalók és munkáltatók részére élhetőbbé, elismertebbé és elfogadottabbá teszik szűkebb és tágabb környezetüket, Heves megyét. A duális képzési modell piacképes tudást nyújt a szakmát adó képzések és a nyelvi képzések terén egyaránt.

Az Intézmény tudatosan meghatározott, megtervezett képzési tervet dolgozott ki a jónak, hasznosnak és előre vivőnek ítélt felnőttoktatási program bevezetésével, végrehajtásával, mely duális és projekt orientált. Ennek hatékonyságára és sikerességére nyújtanak bizonyítékot eddigi tevékenykedésük alatt kialakított partneri kapcsolataik, s méltón kiérdemelt referenciáik.

Képzéseik személyiségközpontú, tevékenység és tanulás alapú programok, melyeknek célja, hogy javítsák a képzettségi szintet, növeljék a továbbtanulási esélyek kiegyenlítődését. Partnereik elismert és kiemelt gyakorlati tapasztalatainak kiaknázásával, a rendelkezésükre álló technológiai lehetőségek felhasználásával, a Felnőttképzési Intézmény humán erőforrásának naprakész elméleti tudásának átadásával egyetemben a legmodernebb duális képzések kivitelezésével lehetőséget nyújt a felnőtt és a felnövekvő új generáció, valamint a megfelelő piacképes szakma hiányában elhelyezkedni nem tudó idősebb korosztály számára egyaránt. Egyedül álló módon a régió munkaerő-piaci igényeinek legmagasabb szintű kielégítésére, az elvándorlás csökkentésére ad követendő példát és nyújt megoldást.

Egy „gondolkodó” ember jelenik meg a majdani munka világában, aki képes lesz csapatban hasznos, alkotó munkát végezni, s ezt a gyakorlati tudást élete sok területén alkalmazni. Valószínűsíthető, hogy magas számban tudnak majd képzésük után elhelyezkedni, pozitív önértékelésük nő, mely alkalmas a javuló életkörülmények megteremtésére, megtartására, s az életminőség pozitív irányba változik, befogadóbb lesz a térség.

A vállalatoknak és üzemeknek jelenleg a munkaerőpiacon levő tapasztalatlan, szakmailag megbízhatatlan munkaerőt kell megkeresnie, betanítania. A szakképzés duális rendszere a vállalatokkal, üzemekkel együttműködve képez ki tanulókat, így biztosíthatja legsikeresebben szakmunkás-szükségletüket, ezáltal a helyi igényeknek megfelelően, jól kiképzett munkaerő segít megőrizni versenyképességüket. Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy a tanulók termelő tevékenységet folytatnak, tehát az oktatási költségek egy részét előteremtik, ezzel is csökkentve tanulásuk költségvonzatait. Programjuk és képzésük sikerének alapja, hogy lehetőségét tudjanak felkínálni tanulóinknak, az úton saját elhatározásukból, szabad akaratukból kell végigmenniük.

Kapcsolódó Operatív Program(ok)

•              Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program

2. prioritás: Befogadó Társadalom

3. prioritás: Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében

4. prioritás: Gyarapodó tudástőke

•              Területfejlesztési Operatív Program

6. prioritás: Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi befogadás és foglalkoztatás; 2. specifikus cél: Társadalmi befogadás erősítése és a szegénység elleni megyei és helyi kezdeményezések támogatása